Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice pro poskytování informací

 

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

 

 Směrnice pro poskytování informací

Č.j.:     Spisový / skartační znak

347/2018    A.1.          A10

Vypracoval:

Mgr. Lenka Nováčková, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Lenka Nováčková, ředitel školy

Pedagogové seznámeni se směrnicí:

 na webových stránkách MŠ

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.11.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.11.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy.

 

1. Žadatel

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

 

2. Informace

Ředitel školy poskytuje informace na základě:

 • žádosti nebo
 • zveřejněním.

 

Informací, kterou je ředitelka školy povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky

v působnosti  ředitele školy, nikoliv však subjektivní komentář, názor, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na webových stránkách mateřské školy.

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací.

 

3. Poskytované informace

3.1 Zveřejnění informací

Ředitelka školy zveřejní v sídle školy na veřejně přístupném místěnásledující informace:

 • informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy,
 • vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy,
 • jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení,
 • údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat,
 • postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů,
 • postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace,
 • přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí,
 • sazebník úhrad za poskytování informací,
 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,
 • výroční zprávu o činnosti školy za předcházející rok.

 

Ředitelka školy může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen poskytovat. Škola umožní pořízení kopií uvedených informací.

 

4. Způsob a rozsah zveřejňování informací

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • na úřední desce školy (vchodové dveře MŠ, nástěnky – MŠ Republika v hale u schodů,

MŠ Rudoleckého naproti schodům)

 • v kanceláři školy,
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci (schůzky s rodiči),
 • na webových stránkách školy.

 

5. Omezení práva na poskytnutí informace

Škola neposkytne informaci, která

 • vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby,
 • je označena za obchodní tajemství,
 • byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví,
 • ředitelka školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím

 

Omezení práva na informace znamená, že ředitelka školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

 

Škola (a její zaměstnanci) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, shromažďuje pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládá a chrání před neoprávněným přístupem, neposkytuje je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává.

 

 

 

 6. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřená osoba.

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

 

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

 

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

 

6.1 Ústní žádost

 

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitelka školy k podání žádosti v písemné formě.

 

6.2 Písemná žádost

 

Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány do pošty školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění.Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

 

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitelka vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

 

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky školy žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitelka školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

 

Ředitelka poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitelka.

 

Lhůtu 15 dnů může ředitelka prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:

 • jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
 • požadovaných v jedné žádosti,
 • je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.

 

Ředitelka školy je povina písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

 

Pokud ředitelka školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

 

Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující náležitosti :

 • název a sídlo školy,
 • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
 • označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),
 • výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované
 • žadatelem,
 • odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení
 • práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
 • poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání,
 • vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,
 • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

 

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

 

Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

 

Ředitelka vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
 • jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
 • datum vyřízení žádosti.

 

 

 

7.Úhrada nákladů a výroční zpráva

 

Ředitelka školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (ŠVP, TVP, koncepce školy, organizační struktura) a o výchovně vzdělávací činnosti jejich dětí.

 

 

8. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  1,50

2.

Tisk

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

Disketa 3,5”,

 

20,00

 

 

CD, DVD, flash disk

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

 

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy (paní účetní) v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

 

 

 

 

 

 

9. Výzva k doplnění žádosti

 

 

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

nám. Republiky 15

Znojmo

669 02

 

                                                                                                          Ve Znojmě dne __________

 

Panu - paní (žadateli o informaci)

                                                                                                         

Č.j.:         /20018

 

Výzva k doplnění žádosti

 

Vážená paní (vážený pane),

podal jste žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Vaše žádost je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jakou informaci požadujete. Proto vás tímto žádám o její doplnění, konkretizaci.  Pokud tak neučiníte v zákonné lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude vaše žádost v souladu s ustanovení § 14, odst 5 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.

 

 

(hranaté razítko)

 

 

(podpis)

 

Mgr. Lenka Nováčková

Ředitelka MŠ