Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

VÁŽENÍ RODIČE, 

VIZ NÍŽE JSOU SEPSANÉ VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ NAŠÍ MŠ, TAKÉ PŘILOŽENO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V ODKAZU.

PROSÍME, RESPEKTUJTE A DODRŽUJTE,

DĚKUJEME

čestné prohlášení.odt

Otevreni_MS_25.5..odt

article preview

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, IČO: 709 83 534 tel. 731 629 546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

 

Všechny pokyny jsou v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

 1. Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6:00 do 16:00hodin od pondělí

25. května 2020.

 • V provozu budou obě pracoviště MŠ nám. Republiky i MŠ Rudoleckého


 

 1. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je v příloze na našich webových stránkách, můžete si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.


 

 1. Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.

 • Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor školy

 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.

 • Doprovázející osoba se zakrytými ústy počká, až se změří dítěti teplota a provede se důslednější kontrola zdravotního stavu dítěte. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu. Poté předá doprovázející osoba dítě personálu MŠ a předá i prázdnou láhev na pití s víčkem (podepsané). Denně si budete brát domů na mytí!!!

 • Je nezbytné, aby dítě po příchodu bylo schopné samo se odloučit od rodiče. Paní učitelky a zaměstnanci nebudou moci kontaktně přebírat dítě od rodiče.

 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě vydesinfikují ruce. Po přezutí, převléknutí v šatně si dítě pod dohledem pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce pitnou vodou a tekutým mýdlem. Ruce si osuší papírovým ručníkem.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku, uloženou v uzavíratelném sáčku označeném jménem – pro případnou potřebu.

 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.


 

 1. Hygienická opatření

 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení – děti nebudou chodit na vycházky.

 • Velkou část dne budou děti trávit na zahradě MŠ. Doporučuji přivádět děti do školky ve vhodném oblečení a obuvi na školní zahradu. Oblečení budou mít vždy pouze na daný den.

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 10 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně dvakrát denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, zvonky).

 • Pracovnice MŠ i p. učitelky budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí.

 • Pracovnice MŠ budou používat rukavice při úklidu a likvidaci odpadů.


 


 

 1. Stravování

 • Před jídlem si děti umyjí ruce mýdlem, vysuší papírovým ručníkem a použijí desinfekci.

 • Stravování dětí bude probíhat v jídelně v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou brát svačinky, nebudou si sami nabírat saláty, kompoty jídlo ani pití. Nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

 • Jídlo dětem budou servírovat kuchařky školní jídelny, budou mít zakrytá ústa i nos a používat jednorázové rukavice.


 

 1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


 

 1. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory

a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.


 

 1. Závěrem

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 • Všechny hromadné akce se do konce školního roku ruší z důvodu bezpečnosti.

 • Přemýšlíme pouze o realizaci rozloučení se „školáky“ v posledním srpnovém týdnu. Bylo by nám líto, aby děti odešly bez rozloučení.

 • Povinná předškolní docházka do konce školního roku je omluvena


 

 • Děti se budou scházet i rozcházet ve svých třídách, aby nedošlo ke spojování skupin.

 

 • Ráno voďte děti nejpozději do 8:00 hodin. Poté již bude budova uzavřena z důvodu udržení hygienických pravidel a organizace vzdělávání v MŠ

 

 

čestné prohlášení.odt

Otevreni_MS_25.5..odt