Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO MŠ 9.5.2019

Příspěvky

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

3. 4. 2019

ZÁPIS DO MŠ 9.5.2019

3. 4. 2019

 

Zápis dětí do mateřských škol

zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2019/2020

se koná

 

ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin

 

Zápis dětí bude probíhat v těchto zařízeních:

 • MŠ Znojmo, nám. Armády 9,
 • MŠ Znojmo, Dělnická 2 (i pro odloučené pracoviště Gránická),
 • MŠ Znojmo, Holandská 2(i pro odloučené pracoviště Loucká 7),
 • MŠ Znojmo, Pražská 80 (i pro odloučené pracoviště MUDr. J. Janského 13),
 • MŠ Znojmo, Přímětice 279 (i pro odloučené pracoviště Přímětice 116),
 • MŠ Znojmo, nám. Republiky 15 (i pro odloučené pracoviště Rudoleckého 19),
 • ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 (i pro odloučené pracoviště Konice),
 • ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569na odloučeném pracovišti
  MŠ v Mramoticích,
 • ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98na odloučeném pracovišti MŠ Slovenská 33.

 

 • Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií mateřských škol.

 

Informace k zápisu:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné 
  (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2013
  do 31. 8. 2014).
 • Mateřská škola nebude přijímat žádosti od zákonných zástupců dětí, které nebudou mít
  2 roky k 1. 9. 2019
 • Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2018, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury
  a památkové péče, právní předpisy.
 • V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
 • V den zápisu 9. 5. 2019 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost.
  S sebou přineste originál rodného listu dítěte
   a občanský průkaz k ověření uvedených údajů. Po ověření bude žádost zaevidována a bude Vám přiděleno registrační číslo dítěte.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a originální vyjádření lékaře
  ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení je žádost neplatná
  a nebude zaevidována
  .
 • Tiskopisy žádostí budou k dispozici ve všech mateřských školách a to měsíc
  před konáním zápisu nebo na stránkách 
  www.znojmocity.cz
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledek řízení se řídí bodovým ohodnocením
  dle stanovených kritérií. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu.Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,
  kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
  (§ 183, odst. (2) školského zákona).
 • školka 75 %