Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

1. 9. 2017

 

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

nám. Republiky 15, 669 02, tel.:731 629 546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

  ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKé Školy

Č.j.:           

Spisový znak   A.1.        skartační znak  A10

Vypracoval:

Mgr. Lenka Nováčková, ředitelka MŠ

Řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2017

Webové stránky školy

www.ms-nam-republiky.estranky.cz

 

 

 

  Školní řád mateřské školy je vypracován v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen ,,Školský zákon“)Tento školní řád je platný pro mateřskou školu nám. Republiky 15, Znojmo a odloučené pracoviště mateřskou školu Rudoleckého 19, Znojmo.

 

 

1. Základní cíle předškolní výchovy a vzdělávání dětí

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

a)podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1      Každé přijaté dítě má právo

a)na kvalitní předškolní vzdělávání,

b)na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

           

              Například:

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
 • Být respektováno, jako jedinec ve společnosti,
 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

(vybráno z Úmluvy o právech dětí)

 

2. 3        Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

 • Zajištění psychické pohody v dané třídě i v MŠ
 • Zajištění vhodných pomůcek a materiálů ke stimulaci daného postižení
 • TVP dané třídy se musí přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte se SVP
 • Zajištění asistenta pedagoga
 • Spolupráce s odborníky (SPC, PPP….)
 • Spolupráce s rodinou
 • Další vzdělávání učitelek v dané problematice

 

 

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

2.5       Každé přijaté dítě má povinnost:

-          dodržovat vytvořená pravidla soužití ve třídě,

-          řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

-          šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

-          dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

-          chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

-          dodržovat pravidla hygieny

 

 

3. Práva zákonných zástupců

 

3.1       Zákonní zástupci dítěte mají

           

            a) právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí - lze si dohodnou 

                 individuální konzultaci s paní učitelkou nebo s paní ředitelkou

            b) možnost vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se

                podstatných záležitostí vzdělávání dětí

            c) právo na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského

                poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců dětí

 

4. 1      Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 

a)přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

b)zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,

c)na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e)informovat učitelku nebo vedení mateřské školy o výskytu infekční přenosné choroby u dítěte (spála, mononukleóza, zarděnky, plané neštovice, černý kašel, žloutenka, příušnice….), výskytu pedikulózy (vší), případně svrabu, aby bylo možné provést hygienická opatření v MŠ

f)dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

g)oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona, které škola musí podle zákonů a vyhlášek vést ve své školní dokumentaci a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a oznamovat změny v těchto údajích bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích,

h)převzít dítě nejpozději do ukončení provozu MŠ,

i)ve stanoveném termínu hradit úplatu za školní stravování a úplatu za předškolní vzdělávání (školné),

j)řídit se a dodržovat ustanovení školního řádu.

 

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

5. 1      Obecné podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

            Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o  

            přijetí do mateřské školy.

 • Pro následující školní rok (období řádného zápisu, jehož místo a termín stanovuje ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem od 2. května do 16. května)
 • O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím tisku, webových stránek školy a na vchodových dveřích MŠ.
 • V průběhu školního roku – pokud to umožní kapacita mateřské školy.
 • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy. Přednostně se přijímají děti s povinným předškolním vzděláváním.
 • Do běžné třídy mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let
 • Do běžné třídy lze integrovat děti se zdravotním postižením, na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě praktického lékaře.

-          Přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

 • Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy i na dobu určitou (zkušební doba 3 měsíce), a to v případě, není-li v době zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

 

 

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě stanovených kritérií, které si ředitelka MŠ sestavila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila. Kritéria jsou bodově ohodnocena. Děti jsou přijímány podle bodového hodnocení. V případě shodného počtu bodů, rozhoduje den narození dítěte, starší děti budou upřednostněny. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 školského zákona vždy přijato dítě, které začíná povinné předškolní vzdělávání. 

 

 

5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že   

      je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato  

      podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

5. 3      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

5. 4      V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů, obsahuje též datum zveřejnění.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183, ods.(2) Školského zákona).

 

 

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

8. Docházka, omlouvání a způsob vzdělávání

 

 

8. 1      Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně od 8 do 12 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

 

8.2       Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou

            nepřítomnost dítěte.

 

8.3       Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, osobně u paní učitelky, telefonicky nebo SMS zprávou na telefoních číslech MŠ nám. Republiky 731 629 546 nebo……… a MŠ Rudoleckého na tel. čísle………………….

            Po návratu dítěte do školy písemně omluví v ,,Omluvném listu“ s uvedením důvodů absence.

 

8.4       Žádost o uvolňování dětí z rodinných důvodů podají rodiče písemně ředitelce MŠ a ta   

            rozhodne o uvolnění.

 

8. 5      Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

10. Individuální vzdělávání

 

10.1     Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

10. 2    Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

11. Přebírání/ předávání dětí

 

11.1     Zákonní zástupci předávají dítě učitelkám mateřské školy.

 

11.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání (od 12-12:30hodin nebo odpoledne od 14:15 do 16 hodin) od učitelek mateřské školy, nebo v individuálně dohodnuté době.

 

11.3     Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

11.4     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

11. 5    Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

12. 1    Provoz mateřské školy:

            MŠ nám. Republiky 15 zahajuje provoz od 6:00 do 16:00 hodin

            MŠ Rudoleckého 19 zahajuje provoz od 6 do 16 hodin

12. 2    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem.

 

12. 3    Co děláme celý den: MŠ nám. Republiky

            ŽABIČKY

6:00 – 9:35

Scházení dětí v MŠ, spontánní hry dle volby dětí, současně činnosti dle plánu třídy - individuální i skupinové práce

8:15

Uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů dětí

      8:45 – 9:00

Osobní hygiena, dopolední svačina v jídelně v přízemí

     9:35-  11:35

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zahrada, školní hřiště, vycházky po okolí

11:35 -11:45   

Převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd

11:45 -12:05

Oběd a osobní hygiena dětí

12:05 -14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí,

klidové aktivity

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -16.00

Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, zájmové a pohybové činnosti.

Za pěkného počasí odcházíme na zahradu a všechny činnosti pokračují venku.

 

MOTÝLCI

6:00 – 9:20

Scházení dětí v MŠ, spontánní hry dle volby dětí, současně činnosti dle plánu třídy - individuální i skupinové práce

8:15

Uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů dětí

      8:30 – 8:50

Osobní hygiena, dopolední svačina v jídelně v 1. patře

     9:20-  11:20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zahrada, školní hřiště, vycházky po okolí

11:20 -11:30   

Převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd

11:30 -11:55

Oběd a osobní hygiena dětí

11:55 -14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí,

klidové aktivity

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -16.00

Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, zájmové a pohybové činnosti.

Za pěkného počasí odcházíme na zahradu a všechny činnosti pokračují venku.

 

SLUNÍČKA

6:00 – 9:45

Scházení dětí v MŠ, spontánní hry dle volby dětí, současně činnosti dle plánu třídy - individuální i skupinové práce

8:15

Uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů dětí

      8:50 – 9:05

Osobní hygiena, dopolední svačina v jídelně u své třídy

     9:45 - 11:45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zahrada, školní hřiště, vycházky po okolí

11:45 -12:00   

Převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd

12:00 -12:20

Oběd a osobní hygiena dětí

12:20 -14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí,

klidové aktivity

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -16.00

Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, zájmové a pohybové činnosti.

Za pěkného počasí odcházíme na zahradu a všechny činnosti pokračují venku.

Co děláme celý den: MŠ Rudoleckého

BERUŠKY

6:00 – 9:20

Scházení dětí v MŠ, spontánní hry dle volby dětí, současně činnosti dle plánu třídy - individuální i skupinové práce

8:15

Uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů dětí

      8:30 – 8:45

Osobní hygiena, dopolední svačina v jídelně u své třídy

     9:20 - 11:20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zahrada, školní hřiště, vycházky po okolí

11:20 -11:30   

Převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd

11:30 -11:55

Oběd a osobní hygiena dětí

11:55 -14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí,

klidové aktivity

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -16.00

Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, zájmové a pohybové činnosti.

Za pěkného počasí odcházíme na zahradu a všechny činnosti pokračují venku.

 

KOŤÁTKA

6:00 – 9:45

Scházení dětí v MŠ, spontánní hry dle volby dětí, současně činnosti dle plánu třídy - individuální i skupinové práce

8:15

Uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů dětí

      8:55 – 9:10

Osobní hygiena, dopolední svačina v jídelně u své třídy

     9:45 - 11:45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zahrada, školní hřiště, vycházky po okolí

11:45 -12:00   

Převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd

12:00 -12:20

Oběd a osobní hygiena dětí

12:20 -14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí,

klidové aktivity

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -16.00

Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, zájmové a pohybové činnosti.

Za pěkného počasí odcházíme na zahradu a všechny činnosti pokračují venku.

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání je od 8:00 do 12:00 hodin.

 

12. 4    Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce (Směrnice o úplatě za vzdělávání), stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování (bližší informace jsou v Řádu školní jídelny).

 

 

12. 5    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

 

12. 6    O pořádání mimořádných školních akcí budou rodiče informováni pomocí nástěnek a webových stránek mateřské školy. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 

12. 8    Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (odhlašovací sešit), nebo osobně učitelce mateřské školy.

 

12. 9    Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.

 

12. 10  Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

13. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

13. 2    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

 

13. 3    V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

13. 4    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, upozornit na nebezpečí drogové závislosti, virtuální závislosti (PC, televize) a jiné rizikové chování.

 

13. 5    Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době od 6 do 8.15 hodin, v době oběda od 12 do 12:30 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

13.6     Po vyzvednutí dítěte odejděte prosím z areálu mateřské školy, aby učitelky měly přehled o ostatních dětech.

 

13. 7    V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 

 

 IV.     Zacházení a majetkem mateřské školy

 

14. 1    Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

14. 2    Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.

 

 

 

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

15. 1    Školní vzdělávací program je umístěn na MŠ nám. Republiky na nástěnce v hale a na MŠ Rudoleckého na nástěnce v šatně dětí. Vždy je na veřejně přístupném místě.

 

15. 2    Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a dohodnout si s učitelkou individuální konzultaci. Rodiče se účastní třídních schůzek.

 

15. 3    Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

16.1     Školní řád byl projednán

            a) na pedagogické radě dne 30. 8. 2017

            b) s provozními zaměstnanci na provozní radě dne 30. 8. 2017

            c) zákonní zástupci byli informováni o vydání a obsahu školního řádu na schůzkách s rodiči MŠ nám. Republiky dne 12. 9. 2017

            s rodiči MŠ Rudoleckého dne 14. 9. 2017

16.2     Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, který vešel v platnost 1. 1. 2014.

16.3.    Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne…………………..

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Nováčková                                                         razítko MŠ

ředitelka školy